Your Satisfaction Is Our Success
Hướng dẫn Assembly 64bit.

Hướng dẫn Assembly 64bit.

Suốt hàng ngàn năm, con người đã sử dụng các ngôn ngữ lập trình để bắt máy tính phải “hiểu" mình và làm theo mệnh lệnh của mình. Các bạn đừng bị thầy cô lừa dối, bởi vì máy tính vốn chỉ hiểu một ngôn ngữ duy nhất, đó là ngôn ngữ máy (machine code).

Style Switcher

Predifined Colors


Footer


Layout Mode

Patterns